פירוט דרך החישוב לחלוקת מנדטים
    מפת אתר
العربية   English

פירוט דרך החישוב לחלוקת מנדטים

1.   קביעת הרשימות המשתתפות בחלוקת המנדטים
א. מסכמים את סך הקולות הכשרים שקיבלה כל אחת מרשימות המועמדים.
ב. קובעים את מספר הקולות המהווה את אחוז החסימה.
אחוז החסימה = 3.25% מכלל הקולות הכשרים.
ג. רשימות המועמדים שלא זכו במספר הקולות הדרוש – לא משתתפות בחלוקת המנדטים.
ד. קובעים את מספר הקולות הכשרים של הרשימות המשתתפות בחלוקת המנדטים.
המספר הכולל של הקולות הכשרים של כל הרשימות, פחות מספר הקולות הכשרים של רשימות שלא עברו את אחוז החסימה ולא משתתפות בחלוקה, שווה לסך הכל הקולות הכשרים של הרשימות המשתתפות בחלוקת המנדטים.

2. שיטת חלוקת המנדטים
חלוקה ראשונה
א. מחלקים את סך הכל כל הקולות הכשרים של הרשימות המשתתפות בחלוקת המנדטים ב-120 (מספר המקומות העומדים לחלוקה), והתוצאה היא המודד הכללי.
ב. מחלקים את סך כל הקולות של כל רשימה המשתתפת בחלוקה למודד הכללי ומקבלים את מספר המנדטים שקיבלה הרשימה.
ג. בדרך זו מחלקים את הקולות של כל הרשימות שעברו את אחוז החסימה ומשתתפות בחלוקה.
ד. המספרים השלמים המתקבלים מהחלוקה הם המנדטים.
 
 
חלוקה שנייה
ה. מחברים את כל המנדטים, ואת המנדטים הנותרים עד להשלמת מספר המנדטים ל-120- מחלקים בין הרשימות על פי שיטת מודד הרשימה הגדול ביותר.
למשל, בבחירות לכנסת ה-18 נותרו חמישה מנדטים לחלוקה.
ו. לצורך חלוקת המנדטים הנותרים, רואים שתי רשימות שהתקשרו ביניהן כרשימה אחת, ובלבד שכל אחת מהן עברה את אחוז החסימה: מחברים את הקולות הכשרים שקיבלו שתי הרשימות ואת מספר המנדטים שקיבלו שתיהן בחלוקה הראשונה.
יש לציין כי רשימות מועמדים שמתקשרות ביניהן לצורך חלוקת המנדטים חייבות להודיע על כך מראש לוועדת הבחירות, והודעה על כך מתפרסמת בעיתונים. התקשרות יכולה להיות רק בין שתי רשימות.
ז. את המנדטים הנותרים מחלקים לפי מודד לכל רשימה, לפי הנוסחה:
 
מודד רשימה     =     מספר הקולות שקיבלה הרשימה
  ________________________________________
  חלקי                מספר המנדטים שקיבלה בחלוקה הראשונה + 1
רשימה שלה המודד הגדול ביותר מקבלת את המנדט הנותר הראשון.
ח. לרשימה שקיבלה מנדט בחלוקת המקומות הנותרים נקבע מודד רשימה חדש בהתאם למספר המנדטים שיש לה.
ט. כך קובעים מודדים עד לחלוקת כל המנדטים הנותרים.
 


3. חלוקת המנדטים בין הרשימות הקשורות ביניהן
עתה נותר לקבוע איזו רשימה מבין שתי רשימות שהתקשרו ביניהן תקבל את המנדט הנוסף שבו זכו שתיהן בחלוקת המנדטים הנותרים.
קביעה זו נעשית בשני שלבים:
 
שלב א'
א. קביעת מודד פנימי אחיד למנדט של זוג הרשימות המתקשרות.
מודד פנימי אחיד למנדט     =     מספר הקולות הכשרים של שתי הרשימות
  _______________________________________________
           חלקי                      מספר המנדטים שקיבלו שתי הרשימות
 
ב. בודקים כמה מנדטים אמורה לקבל כל רשימה בנפרד על פי המודד הנ"ל.
היינו,
מספר המנדטים שקיבלה הרשימה בנפרד     =     סך כל הקולות הכשרים שקיבלה הרשימה בנפרד
                                                          _____________________________
                                      חלקי                                   המודד למנדט
 
 
שלב ב'
על פי מספר המנדטים שקיבלו שתי הרשימות ביחד, נותר מנדט נוסף לחלוקה.
את המנדט הנוסף תקבל הרשימה שלה מודד הרשימה האישי הגדול ביותר.
המודד האישי לכל רשימה מחושב באותה דרך שבה מחושבת חלוקת המנדטים הנותרים.
היינו, לפי הנוסחה:
מודד רשימה אישי    =     מספר הקולות הכשרים שקיבלה הרשימה בנפרד
                               _______________________________
       חלקי                   מספר המנדטים שקיבלה הרשימה בנפרד + 1
 
 

החלוקה הסופית של  120 המנדטים בין רשימות המועמדים שנכנסו לכנסת
לאחר שקובעים איזו רשימת מועמדים מהרשימות שהתקשרו ביניהן תקבל את המנדט הנוסף, נקבעת החלוקה הסופית של 120 המנדטים בין רשימות המועמדים שנכנסו לכנסת.​